คณะกรรมการสถานศึกษา

นายลือชัย เจริญทรัพย์

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ขนิษฐา อำนักมณี

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสะนิต เหลือแดง

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ

กรรมการ

ผู้แทนครู

นายภราดร นุชิตศิริภัทรา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายธีระวัฒน์ ลีสุรวณิช

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอุทิศ วัฒนกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางประไพพิศ สิงหเสม

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ