กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาววธรรวรัชฎ์ มณีโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุพัตรา ศรีษะโคตร


นางสาวกาญจนา ขุนเจริญ


นางอุษารัศม์ โสภารัตน์


นายจารุวัชร ภูมิพงศ์


นางสาวเกสินี สังเมียน


นางสาวสุชาดา พุ่มพวง


นางธนิตา ชูมณี