กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสายไหม หว่างสกุล


นางฉันทนา ศรมณี


นายวรวิทย์ จันทร์ฝาก


นางสาวอรอนงค์ ทองเจิม


นางสาวกันยาพร โคจรตระกุล