วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ เดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

  • 1. ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการสรรหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   2. บริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในลักษณะโรงเรียนประจำ
   3. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และนักเรียนให้มีทักษะความรู้ขั้นสูงและคุณลักษณะนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรม
   4. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบและสามารถขยายผล องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในวงกว้างได้
   5. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา