อุดมการณ์และเป้าหมาย


มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนให้

  • 1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา ที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้นำ
   2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
   3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้นและนักพัฒนา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
   4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและ สามารถบูรณาการความรู้ได้
   5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
   6. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติมีความรัก และความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่นเป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   7. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยตลอดจน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
   8. มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทน บ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
   9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
   เพื่อพัฒนาและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักปราชญ์ นักคิดและผู้สร้างนวัตกรรม ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม ระดับเดียวกับของนานาชาติที่พัฒนา แล้ว มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถพัฒนาองค์ ความรู้และนวัตกรรมในกับสังคมไทยช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากต่างชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ผ่านกำดักของการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้ ระดับสูง ที่สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก