กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุมล วรนุช


นายวัชรพิญช์ แสงเสน