กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางศิริขวัญ หนูพุทธิ

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

สาขาฟิสิกส์

หัวหน้าสาขาฯ

นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

สาขาฟิสิกส์


นางสาวรุ่งดาว อ้นชุม

สาขาฟิสิกส์


นางสาวรัชดาภรณ์ สามพรม

สาขาฟิสิกส์


นางสาวณัฐณิชา รอดทุกข์

สาขาฟิสิกส์


นายอดิศร เลื่องสกุลไพศาล

สาขาฟิสิกส์นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา

สาขาเคมี

หัวหน้าสาขาฯ

นายวิชัย ขันตี

สาขาเคมี


นางพนัสสา ปลอดภัย

สาขาเคมี


นางสาวนาถรภี ชูอ่อน

สาขาเคมี


นายกฤตกร สภาสันติกุล

สาขาเคมีนางสาวสุภัค ประเสริฐ

สาขาชีววิทยา

หัวหน้าสาขาฯ

นายอรรถพล ขันแก้ว

สาขาชีววิทยา


นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

สาขาชีววิทยา


นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

สาขาชีววิทยานางนานทรี หุ้นเหี้ยง

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้าสาขาฯ

นางจุฬาพร แก้วเซ่ง

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนางสุวิมล ถนอมผล

สาขาคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขาฯ

นายเอนก ถนอมผล

สาขาคอมพิวเตอร์


นางมิ่งขวัญ ขาวดี

สาขาคอมพิวเตอร์


นายสัญชัย เรืองอินทร์

สาขาคอมพิวเตอร์