กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางศิริขวัญ หนูพุทธิ

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น

สาขาฟิสิกส์

หัวหน้าสาขาฯ

นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

สาขาฟิสิกส์


นางสาวรุ่งดาว อ้นชุม

สาขาฟิสิกส์


นางสาวรัชดาภรณ์ สามพรม

สาขาฟิสิกส์นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา

สาขาเคมี

หัวหน้าสาขาฯ

นายวิชัย ขันตี

สาขาเคมี


นางพนัสสา ปลอดภัย

สาขาเคมี


นางสาวนาถรภี ชูอ่อน

สาขาเคมี


นายกฤตกร สภาสันติกุล

สาขาเคมีนางสาวสุภัค ประเสริฐ

สาขาชีวะวิทยา

หัวหน้าสาขาฯ

นายอรรถพล ขันแก้ว

สาขาชีวะวิทยา


นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ

สาขาชีวะวิทยา


นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์

สาขาชีวะวิทยา


นางจุฬาพร แก้วเซ่ง

สาขาชีวะวิทยา


นางกิดาการ บุณยนิธิโชติ

สาขาชีวะวิทยานางนานทรี หุ้นเหี้ยง

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้าสาขาฯ


นางสุวิมล ถนอมผล

สาขาคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขาฯ

นายเอนก ถนอมผล

สาขาคอมพิวเตอร์


นางมิ่งขวัญ ขาวดี

สาขาคอมพิวเตอร์


นายสัญชัย เรืองอินทร์

สาขาคอมพิวเตอร์