กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายรัตนพันธ์ เจนวานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ


นายสมโชค สิกขาจารย์


นางสิริลักขณ์ หลงขาว


นางพนัดดา ชินรินทร์