กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายธนวัฒน์ กังแฮ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม


นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์


นายสมศักดิ์ ปลอดภัย


นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์


นางปาจรีย์ ชัยเพชร


นางสาวเสาวณี ทองเกิด


นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์


นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย


นางสาวปิยธิดา อุทก


นางสาวกรรณ์ขนิษฐา ขวัญจินดา