ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมพงษ์ แคนยุกต์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

16 พฤษภาคม 2537 - 2544

นายจบ แก้วพิบูลย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

29 พฤษภาคม 2544 - 2555

นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2 ตุลาคม 2555 - 2560

ดร.สุวณี อึ่งวรากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

10 พฤศจิกายน 2560 - 2565

ดร.ขนิษฐา อำนักมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน