คณะผู้บริหาร


ดร.ขนิษฐา อำนักมณี

ผู้อำนวยการ

Tel. 089-289755

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

Tel. 083-507043

นางแสงดาว เพ็ชร์พราว

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

Tel. 088-753097

นายพิฐิพงศ์ ยวงใย

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel. 091-034217

นายบัณฑิต หมื่นบาล

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Tel.

นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการหอพัก

Tel. -