คณะผู้บริหาร


ดร.ขนิษฐา อำนักมณี

ผู้อำนวยการ

Tel. 089-2897553

นางกานดา ก้าวสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการ

Tel. 083-5070437

นายบัณฑิต หมื่นบาล

รองผู้อำนวยการ

Tel. 093-3410592

นายพิฐิพงศ์ ยวงใย

รองผู้อำนวยการ

Tel. 091-0342172

นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะ

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการหอพัก

Tel. -